Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Nieuws

 

VBT aanvragen : zo gepiept!

VBT aanvragen: zo gepiept!

Eerder berichtten wij u dat het voor dit jaar alsnog mogelijk is een nieuwe subsidie voor de voorbereiding van een saneringsproject aan te vragen. U heeft tot 1 april 2023 de tijd uw aanvraag in te dienen.

Omdat de tijd dus maar kort is om een aanvraag in te dienen, hebben we besloten dat kan worden volstaan met een vereenvoudigde aanvraag. Dat betekent vooral dat voor de aanvraag geen volledig en gedetailleerd akoestisch onderzoek noodzakelijk is.

Uw aanvraag hoeft alleen te bestaan uit het volgende.

VBT-formulier met bijlage (excel-bestand met saneringswoningen)
In deze bijlage kunt u de desgewenste kadastrale gegevens achterwege laten.
Het is eveneens niet noodzakelijk dat u per woning de status nagaat. Of een woning is gesloopt of van bestemming is veranderd, hoeft u pas uit te zoeken bij het opstellen van het saneringsprogramma. In de bijlage geeft u wel per woning de geluidsbelasting weer, met en zonder aftrek artikel 110 Wgh.

Onderbouwing geluidsbelastingen
Belangrijk is dat u aangeeft waarop de geluidsbelastingen zijn gebaseerd. Dat kan een speciaal voor het doel opgesteld akoestisch onderzoek zijn, maar u kunt ook verwijzen naar de geluidsbelastingskaart van de gemeente.
De geluidbelasting mag globaal bepaald worden. Bijvoorbeeld één toetspunt per rij woningen of zelfs per straat. Ook mag de geluidbelasting uit een afbeelding met berekende geluidcontouren worden afgelezen*.
Voor de bepaling van de geluidsbelasting moet wel een prognose van de verkeersgegevens worden gebruikt, maar dit hoeft niet precies een 10-jaar prognose te zijn. U hoeft eveneens geen nadere onderbouwing van de geluidsberekeningen aan te leveren.

* Het is dan handig om met de contouren te bepalen of de geluidsbelasting hoger is dan 55 dB. Voor deze woningen is een subsidiebedrag van € 600,- beschikbaar. Voor gemelde woningen met een geluidsbelasting van 55 dB of lager is een bedrag van
€ 150,- beschikbaar.

Nieuwe aanvragen voorbereidingssubsidie in 2023!

13 december 2022

Het wordt alsnog mogelijk een nieuwe subsidie  voor de voorbereiding van een saneringsproject aan te vragen. U heeft tot 1 april 2023 de tijd uw aanvraag in te dienen. U leest hier meer over het indienen van een aanvraag. Veel Lees meer

Presentaties Saneringsdag 2022

3 november 2022

Op dinsdag 11 oktober 2022 organiseerde BSV de jaarlijkse Saneringsdag. Ruim 70 deelnemers zijn op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. In de middag zijn in een tweetal workshops de uitdagingen waar de sanering voor staat met de deelnemers Lees meer

Projecten uitgelicht

Over BSV

BSV voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Gemeenten en provincies kunnen met hun saneringsplannen bij BSV terecht. Lees meer over onze organisatie

Over sanering

Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidhinder in Nederland. Het beleid van de overheid is erop gericht om het ontstaan van geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan op te lossen. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai. Lees meer over sanering.